No events

Algemeen

Als aanvulling op hetgeen in de statuten is bepaald, wordt in het huishoudelijk reglement ingegaan op de gang van zaken binnen de vereniging.

Dit huishoudelijk reglement staat dus niet op zichzelf, maar dient te worden gelezen naast de statuten. De nummers van de artikelen corresponderen met de artikelnummering van de statuten.

Artikel 3

Het bestuur benoemt zaalleiders (m/v). Bij hen berust de leiding tijdens de speelavonden. Hun taak staat omschreven in de, in hun bezit zijnde“Instructie Zaalleider”.

Als een lid om redenen van (bijvoorbeeld) werk of studie van speelavond wil veranderen, dan dient hij/zij dit vooraf schriftelijk te verzoeken aan het bestuur. Het bestuur beslist over een dergelijk verzoek en informeert het betreffende lid zo spoedig mogelijk over de uitslag.

Leden die, tengevolge van de uitoefening van een functie binnen de vereniging, niet op hun vaste speelavond kunnen spelen, zijn gerechtigd op een andere avond te spelen.

 

Artikel 6

Aspirant-leden zijn zij die in afwachting zijn van:

  1. het bereiken van de minimum leeftijd van 16 jaar;
  2. het beschikbaar komen van een plaats als gewoon lid.

 

Artikel 10

Het bestuur heeft de hoogte van deze bijdrage vastgesteld op € 12,00 (12 euro) per  jaar.

 

Artikel 11

Als het aantal aanmeldingen te groot is om in lidmaatschappen om te zetten, kan het bestuur een wachtlijst instellen. Het bestuur kan jaarlijks het maximum aantal personen voor de wachtlijst vaststellen.

De inschrijfkosten bedragen € 8,-.

 

Artikel 12.27

Het bestuur is in redelijkheid gerechtigd, al of niet op verzoek, een andere opzegtermijn aan te houden.

 

Artikel 14

De contributie betreft een periode van een kalenderjar en is bij vooruitbetaling verschuldigd.

Betaling vindt per machtiging plaats, de contributie zal per half jaar worden geïnd (februari en juli).

Als betaling na drie maanden nog steeds uitblijft, kan het bestuur overgaan tot opzegging van het lidmaatschap, hetgeen het lid niet van de verplichting ontslaat de contributie over de periode van het lidmaatschap te betalen. Overigens is hier art.12.5 van de statuten van toepassing.

 

Artikel 14.3

Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk en zo mogelijk vooraf bij het bestuur te worden ingediend. Gedeeltelijke vrijstelling kan slechts worden verleend over periodes van tenminste drie maanden.

 

Artikel 17.3

Zo kent de badmintonclub V.O.G.:

  1. de Toernooi Commissie
  2. de Redactie van de nieuwsbrief
  3. de Evenementencommissie.

ad a: is belast met de organisatie van toernooien.

ad b: de redactie verzorgt de verschijning van een nieuwsbrief.

ad c: is belast met het organiseren van evenementen.

 

Artiekl 23.3

-          Het is mogelijk om schriftelijk tot besluitvorming te komen. Dit gebeurt door een rondschrijven aan alle stemgerechtigde leden. Het bestuur bepaalt een maximale termijn waarbinnen het antwoord op een dergelijk rondschrijven dient te worden teruggezonden. De minimale termijn hiervoor is acht dagen te rekenen vanaf datum poststempel.

 

 

Slotbepaling

 

Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts met goedkeuring van de leden van kracht worden.

e-Boekhouden.nl