No events

VOOR ONS GENOEGEN BESTAAT 10 JAAR

"We zijn een soort trimclub die uitsluitend badmintont" Dit was de kop op de sportpagina van "De Stad Amersfoort" van woensdag 6 januari 1982. We zijn inmiddels ruim 30 jaar verder en hebben 3 maart 2012 het heugelijke feit gevierd dat VOG 40 jaar bestond.

VOOR ONS GENOEGEN BESTAAT 40 JAAR

Ja, en we zijn gelukkig nog steeds geen "gewone" badmintonclub, we doen niet mee aan het competitiegebeuren maar sporten uitsluitend in de recreatieve sfeer. En dat is één van die pijlers onder de ontspannen en gemoedelijke sfeer bij VOG. Badminton geniet als wedstrijdsport niet de belangstelling van het grote publiek, maar is wel een populaire recreatiesport. De oprichters van VOG hebben dat 40 jaar geleden goed begrepen. Door huiselijke omstandigheden waren zij niet meer zo gemotiveerd om badminton als wedstrijdsport te bedrijven en gingen toen hun sport uitsluitend als recreatie beoefenen. Het waren de oud-KBVA leden Rut en Jeanne Westerlaak, Piet en Anneke Leenards en Ton en Truus de Bakker. Bij de oprichting op 1 februari 1972 bestond de club uit deze 6 leden, maar groeide al snel naar 14 leden. De wedstrijdsport kriebelde toch nog, VOG werd lid van de bond en ging met vier teams competitie spelen. De club was inmiddels gegroeid naar ruim 70 leden. Dat heeft geduurd tot augustus 1975. Meer en meer kwam de wens naar voren om met het competitiespelen te stoppen. Dat is toen gebeurd en met uitsluitend gezelligheid als basis groeide de vereniging naar zo'n 150 leden.

Dat jaar was overigens een zwart jaar in de geschiedenis van VOG. De vereniging ging bijna bankroet. Het zittende bestuur was afgetreden en niet herkiesbaar. De vereniging werd met opheffing bedreigd. Het bestuur was van plan de zaalhuur op te zeggen en de resterende gelden aan de dierenbescherming te schenken. Maar op de eerstvolgende speelavond werd er door de leden een spoedberaad gehouden, zittend op de vloer van de gymzaal werd er een nieuw bestuur gekozen en bleef VOG bestaan. VOG had in die jaren voor training en wedstrijden de beschikking over twee accomodaties. Op maandag- en woensdagavond de gymnastiekzaal van de Wilhelminaschool aan de Woestijgerweg en op dinsdag- en vrijdagavond de gymnasstiekzalen van de Niek Savio-school aan de Uraniumweg. Later werden dat drie avonden, de Wilhelminaschool was inmiddels afgevallen. Het spelen in deze gymzalen was niet altijd even plezierig. De zaal was meestal stoffig, de ringen hingen (te) laag en bij het smalle, tot onze beschikking staande inslaanstrookje, belandde de shuttle menigmaal in het basketballnet. Ook de kleedkamers en de douches waren verre van proper. Water uit de kraan was in het begin het enige vocht wat ons ter beschikking stond. Daar kwam verbetering in toen de zaalleiders een doos met kleine pakjes appelsap à fl. 1,- meebrachten.

In november 1977 werd de sporthal Rustenburg geopend. VOG kreeg van de ASLOS één avond met drie badmintonvelden toegewezen, veel te weinig om de hele club te huisvesten, in de Niek Savio hadden we de beschikking over twee velden op drie avonden. Een deel van leden verhuisde naar de nieuwe hal terwijl de rest in de Niek Savio bleef spelen, de uitbreiding op de woensdagavond met drie velden gaf VOG de mogelijkheid om een flink aantal nieuwe leden aan te nemen, de inmiddels ingestelde wachtlijst kon weer opgeheven worden.

Het spelen in Rustenburg was in het begin nogal wennen, hoog achterin spelen waren we nog helemaal niet gewend. Het spelen verliep in het begin chaotisch, we waren in de gymzaal gewend om tot 15 punten te spelen, waarna de zaalleider de volgende 4 spelers aanwees, (in volgorde van binnenkomst). In de sporthal met 3 speelvelden was dat systeem van wedstrijden indelen niet vol te houden. De zaalleider kreeg assistentie van de bestuursleden en gezamenlijk werd de chaos bestreden en met een van huis meegenomen kookwekker werd de speeltijd aangeven.Met de introductie van het inmiddels gefabriceerde labelbord kwam een einde aan de chaos. Iedereen wisselde op tijd en het bord gaf aan wie de volgende wedstrijden gingen spelen.

Na een jaartje werd de vloer in de hal vernieuwd en kregen we de beschikking over vier velden. Aan het spelen in de Niek Savio kwam in oktober 1981 een einde, het bestuur had na lang zoeken andere zaalruimte kunnen huren. We verhuisden naar het Schothorst College, waar op drie avonden op twee velden kon worden gespeeld. Bij binnenkomst meldde je je bij de zaalleider, die gaf je een nummer en aan de hand van dat nummer kon je zien, wanneer je aan de beurt was om te spelen. De zaalleider bracht een koffiezetapparaat mee en voor fl.0,50 kreeg je in een plasticbekertje koffie, of frisdrank. De bekertjes werden thuis weer afgewassen en deden de volgende speelavond weer dienst.

In oktober 1984 konden we verhuizen naar de Juliana van Stolberg sporthal en kregen daar op de dinsdagavond maar liefst acht velden ter beschikking.Het aantal leden groeide naar ca. 190, ca. 80 leden op woensdagavond en ca. 110 leden op de dinsdagavond. Eind augustus 1992 brandde sporthal Rustenburg volledig uit. Als één van de huurders werd ook VOG behoorlijk getroffen door het verlies van deze sportaccomodatie. Vervangende zaalruimte op woensdagavond was niet voorhanden. Een aanbod van de badmintonverenigingen ABCA en KBVA om vanaf ca. 21.15 mee te spelen op maandag-, donderdag- of vrijdagavond bood o.a. door gebrek aan belangstelling geen oplossing. Voorlopig bleef er voor de woensdag- avondleden alleen de mogelijkheid om op dinsdagavond mee te spelen in de Stolberghal. Het wegvallen van de woensdagavond resulteerde in ca. 30% ledenverlies. Aan het eind van 1993 kon VOG van het inmiddels noodlijdende KBVA drie velden op woensdagavond huren in de Stolberghal en kon een begin gemaakt worden met het weer opbouwen van een woensdagavond. In oktober 1995 werd de nieuwe sporthal Rustenburg geopend en kwam er een einde aan de inwoning bij BC Amersfoort (ABCA en KBVA waren intussen samen- gegaan).

De traditie van het halfjaarlijkse toernooi stamt uit 1972, het bood zeker in de jaren waarin de leden op diverse avonden speelden een uitstekende mogelijkheid elkaar sportief te treffen. Het etentje aan het eind van de dag waar aan deel kon worden genomen werkte ook mee om de onderlinge band te versterken. Het eerste clubblad verscheen in april 1979, de eerste drie nummers onder de naam "DE MATTENKLOPPER" vanaf het vierde nummer met de naam "DE MATTEKLOPPER" In 1977 werd de viering van het 1e lustrum gekoppeld aan een toernooi, waarna er in het Restaurant van het Dierenpark een diner-dansant was. "De Drietand" aan het Neptunusplein was februari 1982 het toneel van de 2e lustrumviering. Het bestuur bleek over artistieke gave te beschikken. Het trad voor het voetlicht met een lied over het wel en wee van VOG.

Het 3e lustrum in 1987 werd gevierd in restaurant "Houtrust" met o.a. een optreden van bandparo- dist Rinie v.d. Lee. Tijdens het 4e lustrum in 1992, wederom gevierd in "Houtrust", leverde het werk van de sneltekenaar komische resultaten op. Hoogtepunt was het optreden van de leden van de evenementencommissie met hun act als klokkenluiders in monnikspij. Het 5e lustrum in 1997 is ook in "Houtrust" gevierd, het was een avond in country-styl met o.a. zo'n bokkige stier en een schietsaloon. Het was een avond met sterk verschillende stemmingen, feestvreugde over het 25e jarige bestaan van VOG en daarnaast droevenis i.v.m. het plotseling overlijden van Wim van Plateringen kort voor het lustrumfeest. Wim was samen met Dieta al sinds 1975 lid van VOG. De leeftijdsopbouw bij het 1e lustrum was van 18 jaar tot zo'n 46 jaar waarbij dames met 3 tegen 2 in de meerderheid zijn. Nu bij het 6 e lustrum is dat van zo'n 18 jaar tot 65 jaar en zijn de heren met 3 tegen 2 in de meerderheid. Sinds 1990 zijn er door de evenementencommisie diverse activiteiten georganiseerd, naast de jaarlijkse kaart- en spelavond was er o.a. een mini-recreade, een casino-avond, een auto- puzzelrit, een fiets-puzzelrit met pannenkoeken eten bij scouting in de Bokkeduinen en een vaartocht met "De Waterlijn" aangevuld met een stadswandeling, eindigend in de stads- brouwerij De Drie Ringen". Het blijft per slot van rekening VOG, "Voor Ons Genoegen".

e-Boekhouden.nl